posłuchaj

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Ludzie

Jakub Najman
Pollondon
WiT


I C 1928/28 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów

Opublikowano: OSN(C) 1929/1/121

Orzeczenie

Sądu Najwyższego

z dnia 5 czerwca 1929 r.

I C 1928/28

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia B. Wermiński.

Sędziowie: W. Miszewski (referent), A. Stanisławski.Prokurator: J. Jurecki.

Uzasadnienie faktyczne

Sąd Najwyższy rozpoznawał skargę kasacyjną adwokataStanisława - Konstantego Poznańskiego, pełnomocnika Jakóba i Esfiry małżonkówN., na decyzję Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 1928 roku, wsprawie przeciwko Skarbowi Państwa o uchylenie decyzji Wydziału Hipotecznego.

Po wysłuchaniu sprawozdania Sędziego - referenta, głosówrzecznika skarżącego i przedstawiciela Prokuratorji Generalnej oraz wnioskówProkuratora,

zważywszy:

że Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Białymstokuzatwierdził wniosek pełnomocnika Prokuratorii Generalnej z dnia 10 kwietnia1925 r., zgłoszony w księdze hipotecznej nieruchomości "Białystok Nr.452", należącej do Jakóba i Esfiry małżonków N., o wciągnięcie hipotekiprawnej na zabezpieczenie należności Skarbu Państwa z tytułu podatkówdochodowego, przemysłowego od obrotu i majątkowego, przypadających od spółki zograniczoną odpowiedzialnością "Pollondon", a Sąd Apelacyjny założonąna decyzję Wydziału Hipotecznego przez N. skargę apelacyjną oddalił zzałożenia, że N., jako zarządcy pomienionej spółki, odpowiadają osobiście zapodatki, niezapłacone przez spółkę;

że w skardze kasacyjnej małżonkowie N. zarzucają obrazę art.1 prawa z 29 maja 1897 r., skodyfikowanego jako załącznik do art. 1527 U. P.C., art. 2 i 10 dekretu o spółkach z ogran. odp. oraz art. 339 i 711 U. P. C.;

że według przepisów powołanego wyżej prawa z 29 maja 1897r., obowiązującego w zakresie postępowania hipotecznego w okręgu sądowymBiałostockim w myśl art. 3 i 10 ustawy z 31 lipca 1919 r. (Dz. Pr. Nr. 64 poz.382), Skarbowi Państwa służy hipoteka prawna na majątku dłużnika z tytułunależności, uznanych ustawowo za bezsporne (art. 1), tytułem zaś do zabezpieczeniahipoteki prawnej jest orzeczenie właściwej władzy administracyjnej (art. 5),która powołana jest do stwierdzenia istnienia należności i stwierdzenia osobydłużnika;

że rozpoznając wniosek o zabezpieczenie hipoteki prawnej,zwierzchność hipoteczna obowiązana jest zbadać, czy przedstawiony tytuł wydanyzostał w trybie właściwym przez właściwą władzę, i czy w myśl tego tytułudłużnikiem jest osoba, której nieruchomość ma być obciążona hipoteką prawną(art. 20 i 53 U. H.), natomiast nie jest uprawniona (poza przypadkaminastępstwa prawnego) do rozstrzygania, czy właściciel nieruchomościodpowiedzialny jest za należność Skarbu Państwa, chociaż nie jest wskazany,jako dłużnik, w orzeczeniu władzy administracyjnej;

że w danym przypadku Sąd Apelacyjny wdał się w ocenęodpowiedzialności skarżących, jako zarządców spółki, natomiast nie zajął sięzbadaniem treści orzeczeń Izby Skarbowej, na których podstawie zgłoszony byłwniosek o zabezpieczenie hipoteki prawnej, i nie ustalił, czy w tychorzeczeniach skarżący wymienieni są, jako dłużnicy należnych Skarbowi podatków;

że przeto w zaskarżonej decyzji brak danych faktycznych,usprawiedliwiających zatwierdzenie wniosku pełnomocnika ProkuratorjiGeneralnej, wobec czego decyzja ta, jako nieodpowiadająca wymaganiom art. 711U. P. C., ulega uchyleniu;

z tych zasad Sąd Najwyższy decyzję Sądu Apelacyjnego wWarszawie z dn. 30 maja 1923 r. z powodu art. 711 U. P. C. uchyla i sprawętemuż Sądowi do ponownego rozpoznania w innym składzie Sędziów przekazuje.

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-c-1928-28-orzeczenie-sadu-najwyzszego-521005984

 

2020-02-21 10:49:55 history